Bejelentés


Nyelv, irodalom, kultúra A Boronkay magyaros oldalai


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


SZÁZADELŐ, MODERNSÉG - PORTFÓLIÓ

Ezúttal igen szigorúan fogom venni a felhasznált szakirodalom feltüntetését. Mindent tessék jelölni, olyan módon, hogy vissza tudjam keresni, mit és hogyan használtak fel. A 2. és a 3. feladathoz egészen biztosan használnak forrást, a többihez is lehet. A nem jelölt forráshasználatot elégtelennel honorálom, a rosszul jelöltért pontot fogok levonni. Emlékeztetőül itt van néhány példa arra, hogyan kell szépen, korrekt módon hivatkozni.

 1. Ady-tétel – a választott témának megfelelően lehet képeket is belerakni. Nem kell fogalmazást írni, egy részletes vázlat volna inkább jó. Kézzel írva kérem.

 • Bevezetés: Ady modernsége, az általa hozott „új”: gondolattérképen, rövid (5 soros) kísérőszöveggel

 • Egy kiválasztott terület bemutatása (15 soros vázlat)
 • Ezen belül egy vers elemzése (25 soros vázlat, esetleg vázlatszerűen sorolt rövid mondatok )

 • Befejezés: ennek a témának, motívumnak, jelenségnek a felbukkanása másutt: Adynál vagy más költőknél, esetleg más művészeti ágban (10 sor - vázlat vagy szöveg)

2. Az impresszionizmus, a szecesszió vagy a szimbolizmus irányzatán belül egy képző- és/vagy iparművészeti terület, motívum bemutatása képekkel (vagy egy motívum több területen keresztül, vagy egy terület, esetleg egyetlen tárgy, alkotás). Kézzel írva kérem a szövegeket, a képek lehetnek nyomtatva vagy ragasztva.

 • a választott irányzat rövid szöveges bemutatása (5 sor)
 • A linkekben találják az izmusok leírását. A képek gyűjtésénél különösen legyenek óvatosak, keressék vissza a szerzőket, címeket. Ne feledjék, hogy egy-egy szerzőnek különböző korszakai lehetnek, illetve néha az irányzathoz való tartozásuk sem egyértelmű. Főleg a szimbolizmus különös irányzatát nehéz behatárolni, ajánlom, hogy a modernség oldalon keressenek képeket (bal oldalt) az interaktív irodalomkönyvben. A lényeg a mögöttes tartalomra utalás, az álomszerűség, a halál, a képzelet világa, a nyugtalanító asszociációk.

 • egy terület vagy alkotás kiválasztása, annak mélyebb elemzése - Ez nem vázlat, hanem szöveg, összesen kb. 20 sor. Tehát: ha egy alkotást választ, akkor mélyebben vizsgálódjon, legyen róla mondanivalója, ha többet, akkor a szöveg szóljon a közös témáról, motívumról és felületesebben az egyes alkotásokról

 • a terület kiemelkedő alkotójának vagy a választott mű alkotójának rövid bemutatása (kb. 5 sornyi szöveg)

Képekkel együtt ez a feladat, becslésem szerint, 2 db A4-es oldalt fog elfoglalni.

Választható területek: festészet, építészet, díszítőművészet, üvegművesség, bútorkészítés, ötvösművészet, ékszerkészítés, textilszövés

Választható alkotás: mindenképp ismert művésztől származzon. Érdemes velem egyeztetni!!

vagy

Egy képző- és/vagy iparművészeti tárgy elkészítése – ez kevesebb szellemi, több manuális munkát jelent:

 • a választott irányzat rövid bemutatása (5 sor)

 • a (műalkotás, mű)tárgy elkészítése, ami lehet: 2-3 hűtőmágnes, lámpabura, söralátétkészlet, párna, kalap, festmény, montázs

Természetesen szigorúan meg kell felelni a választott stílusirányzatnak!!!

3. Szövegfeldolgozás. Egy társadalomtudományi, pszichológiai vagy filozófiai szöveg kommentálása. Lehet géppel írni. Jó volna, ha ki tudnák nyomtatni a kommentált szöveget is, és úgy kerülne bele a portfólióba.

 • A szöveg szerzőjéről (5 sor)
 • A szöveg összefoglalása, magyarázata: 10 sor
 • Vélemény, hozzáfűzött gondolatok: 10 sor

A választott szöveget tehát figyelmes olvasás után össze kellene foglalni a fenti módon és terjedelemben. Ehhez segítség lehet, ha a szöveg végére biggyesztett feladatokat megcsinálják. Tehát választhatnak: vagy végigmennek a kérdéseken, s ebből tevődik össze a laza egy oldal (általában kérdezek véleményt, ha mégsem, akkor tegyék hozzá maguktól), vagy önállóan írnak a szövegről egy ismertetést (ez fontos!) plusz véleményt ugyanilyen terjedelemben. A szerzőről szóló 5 sorhoz segítséget kapnak a linkekben.

Az alábbi szövegek változó nehézségűek. Kifejezetten filozófiai szöveg és meglehetősen nehéz is a két Bergson-részlet, bár szerintem nagyon érdekes. A többi, úgy vélem, bárki által befogadható, úgyhogy válasszanak egyéni érdeklődésük és bátorságuk szerint. Ha valaki több szöveget is választ, honorálni fogom, még kidolgozom, hogyan.

A választható szövegek a modernség-oldalon találhatók az interaktív irodalomkönyvben.

4. Paródiaírás vagy paródiaelemzés

Írás: lehetőleg konkrét Ady- vagy Kosztolányi-vershez kötődjön. Terjedelem, versforma, rímelés, ritmus, szókincs: ezek legyenek azonosak, a téma legyen lehetőleg valami nevetséges. Vigyázat, nehéz feladat!

Elemzés: összehasonlítás halmazábrával. Lehet géppel szerkeszteni, de kézzel egyszerűbb.

Paródiaelemzésről van szó. Ez úgy történik, hogy a paródiát és a parodizált alkotást kell összehasonlítani. Ha nincs konkrétan egy olyan vers, ami a paródia alapjául szolgált, akkor lehet több versre támaszkodni. Tehát: a paródiát kifejezetten abból a szempontból elemezzék, hogy mit és hogyan parodizál a paródia szerzője.

A halmazábra egy grafikus-vázlatos elemzési mód, a matematikából ismert, egymást metsző halmazok ábrája, ami alapján, adott esetben, jól meg lehet írni egy elemzést. Hogy értsék, miről van szó, itt van egy példa: az órán vett két vers (Ady és Kosztolányi, nem paródia) halmazábrás feldolgozása. Az az elvárásom, hogy a halmazábrában jó sok - vázlatosan, de érthetően - felsorolt elem legyen (ezek alapján ugyanis terjedelmes elemzést kellene tudni írni). Min. egy A4-es oldal legyen ez az ábra. Lehet szögletes, kerek vagy ovális, mindegy. (Az összehasonlítás egyébként választható érettségi feladat is, ahogy ez az irodalomkönyv érettségi-oldaláról is kiderül, ezért is érdemes gyakorolni.)

Paródiákat az irodalomkönyv Karinthy-oldalán találnak. Az Ady-paródiák esetében az ismétlésről, az egyedi szóösszetételekről, a gőgről érdemes beszélni, meg ami még adódik, és tetszés szerinti Ady-versekből idézni. (Ismétlésre pl.: Az utolsó mosoly.) Varró Dánielnek is van Ady-paródiája, íme. A Kosztolányi-versekkel könnyebb az összehasonlító elemzés, ugyanis ezek konkrét mintára készültek.

5. Szóképek és alakzatok Adynál és Kosztolányinál - gyűjtés. Lehet géppel szerkeszteni.

Gyűjtsön olyan idézeteket Kosztolányitól és Adytól, amelyekben különböző szóképekre, ill. alakzatokra tud rámutatni. Nevezze is meg ezeket!

Legyen összesen 20 idézet, köztük minimum 5 féle szókép, 5 féle alakzat. Egy költőtől legalább 5 idézet. Tehát azt, hogy milyen arányban idéz Adytól, ill. Kosztolányitól, azt maga dönti el. (Ez azt jelenti, hogy lehet arányosan – pl. 10 Ady- és 10 Kosztolányi-idézet, de lehet 5 és 15 is akár az arány; lehet arányosan 10 szókép és 10 alakzat, de lehet akár 5 és 15; ha 10 féle, akkor lehet minden szóképre ill. alakzatra 2-2 pl., de lehet 9 félére 1-1 és a 10.-re a maradék 11 akár. De lehet a 20 idézet akár 18 féle is, értelemszerűen. Stb.)

Szóképek lehetnek: hasonlat, metafora, megszemélyesítés, szimbólum, szinesztézia, metonímia, szinekdoché (ezt a kettőt még nem vettük, de fogjuk!).

Alakzatok lehetnek: alliteráció, tőismétlés (figura etymologica), szóismétlés, paralelizmus (párhuzam), felsorolás, halmozás, fokozás, ellentét.

Minden idézetnél kérem feltüntetni a szerzőt és a verscímet! Pl.: - metafora: "nyugszik a kedvem napja már" (Kosztolányi: Üllői-úti fák)

6. Versírás Kosztolányi modorában - lehet géppel írni.

  Negyven pillanatkép - 31. Emlékezet (Lélektani meghatározás)

   

  Emlékezet, most azt hiszed, volt, most meg azt hiszed, hogy nem létezett.

  (Ez talán inkább bölcseleti)

  Emlékezet, tebenned él és van, de hogyha meghalsz, elvész veled.

  (Regényes és ábrándos)

  Emlékezet, ledőlt tanyák, romok és régi sírok mellé vezet.

  (Alázatos, szomorú fohászkodás)

  Emlékezet, rokkant barát, nyújtsd a világtalannak szent félkezed.

  Csacsi rímek - Ujjgyakorlat

  Emlékezet, könnyektől ázott, rég eltűnt betűkön egy ékezet.

  Emlékezet, hajszolsz a múltba s ott mohó futásom megfékezed.

  Emlékezet, mit abbahagytam, a csókot, a munkát elvégezed.

  Emlékezet, jaj, megszakítom e fájó-bolondos nyelvészetet.

  Csacsi rímek - Badarok

  Emlékezet: száraz kacsót kivánok én magamnak, nem lé-kezet.

  Emlékezet: Ó, Szerda és Nyugat, milyen kitűnő szemlék ezek.

  Emlékezet: titkos, mint dinnye, a föl nem szegett és nem lékezett.

Írjon egy megadott szóra rímes verset a fenti Kosztolányi-versszakok mintájára, az alábbi szavak egyikére (egy-egy szóra minimum 6 rímet kellene találni):

Élmény; bánat; fájdalom; sóhaj; reszketek; segíts!; mámor; őrület; göröngy; felhő; kábulat. (A listát még szándékomban áll bővíteni, ötleteket is szívesen fogadok.)

Segítség lehet ez a rímszótár - vagy esetleg ez - , de inkább csak szükség esetére: elég gyenge oldalak, remélhetőleg még fognak fejlődni. Megtörténhet, hogy maguknak jobb és több rím jut eszükbe, mint a szótáraknak. Ha szótárt használnak, szelektáljanak azért rendesen...

7. Záródokumentum: beszámoló és önértékelés

 • itt találnak egy kérdéssort, ami alapján a visszatekintő beszámolójukat meg kellene írniuk. Ha letöltik, kitölthetik géppel és kinyomtatva beletehetik a portfólióba, vagy ha úgy jobb, elküldhetik nekem e-mailben;

 • az önértékelést innen tölhetik le, ezt kérem beletenni a portfólióba.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!